Kortlag og GIS-værktøjer

NB: Søg efter nøgleord for geodata med cmd+f eller ctrl+f

Værktøjer

Lynintroduktion til brug af EO-browser (fil)
EO browser er et nyttigt værktøj der relativt simpelt (og uden login) kan vise og sammenligne satellitbilleder, eksempelvis NDVI (vegetationsindex), false color og moisture index. Benyt fx til at lave tidsserier og undersøge tørke, gletsjertilbagetrækning, luftforurening før og efter corona-epidemien, ødelæggelser fra skovbrande osv.
EO-browser øvelser 2021 (fil)
EO-browser: Øvelser med Urban varmeø (fil)
EO-browser: Statistisk undersøgelse af ITK og grønheden (NDVI) ved Bamako, Mali (fil)

ESRI ArcGIS Online
– En introduktion til ESRI ArcGIS Online GIS-undervisning her. (fil)
– Gratis licens til skoler og adgang til gives her.
– GIS-øvelser her. (fil)

DATA:

Klimatilpasning

KAMP på klimatilpasning.dk
Klimatilpasningskort med et væld af geodata, bl.a. klimapåvirkning fra nedbør, vandløb, grundvand og hav, kystbeskyttelse, vandskel, vandplaner, oplande, kloakering, naturtyper, NATURA 2000, fredninger, jordforurening, jordartskort, højdekurver. Under hvert datasæt er link til metadata.

Kystdirektoratets værktøjer
Herunder kystbeskyttelsesanlæg, bølgedata og kortlægning af farer for erosion, oversvømmelse.

Miljøstyrelsens klimatilpasningskort
Bluespot, havspejlsstigninger, grundvand, befæstelsesgrad, hydraulisk ledningsevne, terrænkort, skyggekort, historiske baggrundskort, m.m.

DMI’s klimaatlas
Med nyttig information om udledningsscenarier og data bag klimamodellerne. Der findes desuden små videoer om metoderne ved måling af vejrdata.

Klimatilpasning.dk
Ekstremnedbør, klimatilpasning og arealanvendelse, grundvandskort, landhævning og -sætning, oversvømmelseskort, havvand på land, PLASK (vurdering af samfundsøkonomiske gevinst ved klimatilpasning), klimaklart landbrug.

Vejrkort
Overskuelige og simple vejrkort til øvelse af vejrudsigt: Prognose og de seneste døgn.

Jordbund og geologi

Danmarks Geologiportal
Særdeles undervisningsvenlig portal med let tilgængelige data om jordbund, geologi, redoxgrænser, nitrogenretention, skyggekort (både Danmark og Europa), grundvand, israndslinjer, prækvartær-overflader, gravimetri mv.

Grundvandsstanden.dk
Værktøj fra GEUS, hvor man kan følge udviklingen i grundvandsstand time for time. Se også undersider med teori og metode-forklaringer.

dingeo.dk
Detaljeret jordbundskort.

To MiljøGIS kort over jordbund/jordbundstyper:
Link 1: https://miljoegis3.mim.dk/spatialmap?&profile=vandprojekter

Link 2: https://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=jordbrugsanalyse

Naturbeskyttelse, fredninger, planlægning mv.

MiljøGIS: Naturstyrelsens arealdrift
Naturbeskyttelse, Natura2000, fredninger, jagtsæson, nationalparker, m.m.

MiljøGIS: Gældende Natura 2000-områder
Fuglebeskyttelse, habitatområder, ramsarområder, Natura2000, fredskov, strandbeskyttelse.

MiljøGIS: Stormfald
Arealanvendelse, naturtyper, skovtyper.

MiljøGIS: Geologiske interesser
Geologiske interesser, nationalparker, kystlandskaber, friluftskort, skovstier, cykelstier.

MiljøGIS: Støjkort
Støjforurening fra jernbaner, lufthavne og veje.

MiljøGIS: Natura 2000
Fiskeri, garn, fredet havbund mv.

Socioøkonomiske kort

DinGeo kommunekort
Sundhed, middellevetid, trivsel, undervisning, indkomst, levetid, musikskoleelever, valgdeltagelse, karaktergennemsnit, gæld, tomme huse mv.

Socioøkonomisk kort København.

Socioøkonomisk kort Aarhus.

Historiske kort og skråfotos

Historisk Atlas

Danmark set fra luften

Flyfotoarkivet 1944

Geodatastyrelsen: Historiske kort på nettet

Skråfotos

Diverse:

Windy.com
Kraftfuldt værktøj med et væld af muligheder for at undersøge vejr globalt – real time.

https://zoom.earth/
Near real-time satellite images

Environmental Justice Atlas
Kort over miljøproblemer i hele verden. God hvis man skal dykke ned i et bestemt land eller region.