Kortlag og GIS-værktøjer

NB: Søg efter geodata med cmd+f eller ctrl+f

Opdateret 26. december 2020

Klimatilpasning

KAMP på klimatilpasning.dk
Klimatilpasningskort med et væld af geodata, bl.a. klimapåvirkning fra nedbør, vandløb, grundvand og hav, kystbeskyttelse, vandskel, vandplaner, oplande, kloakering, naturtyper, NATURA 2000, fredninger, jordforurening, jordartskort, højdekurver. Under hvert datasæt er link til metadata.

Miljøstyrelsens klimatilpasningskort
Bluespot, havspejlsstigninger, grundvand, befæstelsesgrad, hydraulisk ledningsevne, terrænkort, skyggekort, historiske baggrundskort, m.m.

DMI’s klimaatlas
Med nyttig information om udledningsscenarier og data bag klimamodellerne. Der findes desuden små videoer om metoderne ved måling af vejrdata.

Klimatilpasning.dk
Ekstremnedbør, klimatilpasning og arealanvendelse, grundvandskort, landhævning og -sætning, oversvømmelseskort, havvand på land, PLASK (vurdering af samfundsøkonomiske gevinst ved klimatilpasning), klimaklart landbrug.

Jordbund

dingeo.dk
Detaljeret jordbundskort.

To MiljøGIS kort over jordbund/jordbundstyper:
Link 1: https://miljoegis3.mim.dk/spatialmap?&profile=vandprojekter

Link 2: https://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=jordbrugsanalyse

Naturbeskyttelse, fredninger, planlægning mv.

MiljøGIS: Naturstyrelsens arealdrift
Naturbeskyttelse, Natura2000, fredninger, jagtsæson, nationalparker, m.m.

MiljøGIS: Gældende Natura 2000-områder
Fuglebeskyttelse, habitatområder, ramsarområder, Natura2000, fredskov, strandbeskyttelse.

MiljøGIS: Stormfald
Arealanvendelse, naturtyper, skovtyper.

MiljøGIS: Geologiske interesser
Geologiske interesser, nationalparker, kystlandskaber, friluftskort, skovstier, cykelstier.

MiljøGIS: Støjkort
Støjforurening fra jernbaner, lufthavne og veje.


MiljøGIS: Natura 2000
Fiskeri, garn, fredet havbund mv.

Historiske kort og skråfotos

Historisk Atlas

Danmark set fra luften

Flyfotoarkivet 1944

Geodatastyrelsen: Historiske kort på nettet

Skråfotos

Diverse:

Lynintroduktion til brug af EO-browser
EO browser er et kraftfuldt værktøj der relativt simpelt (og uden login) kan vise og sammenligne satellitbilleder, eksempelvis NDVI (vegetationsindex), false color og moisture index. Benyt fx til at lave tidsserier og undersøge tørke, gletsjertilbagetrækning, luftforurening før og efter corona-epidemien, ødelæggelser fra skovbrande osv.

Windy.com
Kraftfuldt værktøj med et væld af muligheder for at undersøge vejr globalt – real time.

https://zoom.earth/
Near real-time satellite images

https://www.arcgis.com/index.html
Gratis licens til skoler.