Materialebank

Siden er opdateret januar 2023

NB: Søg i materialerne på denne side med cmd+f eller ctrl+f

Har du fundet fejl, døde links eller utilsigtet brud på ophavsrettighed, skriv til mu@orgd.dk. Hvis du har materiale du vil dele, siger vi tak! Læs mere her. Alle grafer, figurer m.m. skal være copyrightclearet for at ligge på hjemmesiden.

Indhold på denne side

GENERELT
– Hele forløb
– Andre materialesamlinger
– Adgang til data
– Virksomhedsbesøg og karrierelæring
– Podcast og virtuel undervisning
– Generelle videoresurser
– Geografiske cases

EMNER
– Bæredygtighed/FN’s Verdensmål
– Energi
– Geologi, geomorfologi og landskaber
– Hydrologi
– Kartografi
– Klimatologi og klimaændringer
– Kystmorfologi
– Landbrug og jordbund
– Råstoffer
– Geografilærerforeningens egne udgivelser


Hele forløb

Startpakken for nye lærere
Otte forløb der samlet udgør et forslag til et helt års undervisning i geografi. Til hvert forløb hører en forløbsbeskrivelse med tidsplan, materialer mv. Primært er naturgeografi.systime.dk benyttet som grundbog. Samlet af Mikkel Røjle Bruun.

Forløb med virksomhedsbesøg: Biogas – Energi og bæredygtighed?
Nyudviklet forløb fra Åben Virksomhed om biogas – komplet med vejledninger og besøg på et lokalt biogasanlæg.

Globale bønner, lokale bønder (fil)
Forløb om kaffeproduktion, komplet med kaffesmagning og besøg på risteri.

Andre materialesamlinger

Materialesamling fra kurset: “Geografi i laboratoriet og i felten”
Et stort antal øvelsesvejledninger samlet i forbindelse med de populære kurser afholdt 2017-2019.

Materialesamling fra kurset “Naturgeografi i felten, rapportøvelser”
Diverse øvelsesvejledninger. Se en indholdsfortegnelse her.

Laboratoriekursus KVUC og feltarbejde i Køge Bugt
Ni øvelserunder overskriften “På jagt efter naturens processer i Køge Bugtområdet”

Laboratoriekursus 2020 for onlinekursister, KVUC
12 rappportøvelser.

Resursesamling til Geovidenskab A på Silkeborg Gymnasium
Mange gode links og artikler – også til naturgeografi.

Geocase fra GeoCenter
Undervisningsmateriale til de fem kufferter: Grundvand, Oliegeologi, Klima, Pladetektonik/Vulkanisme, Jordbund.

Junior-geologerne
Materialeplatform med lektioner og øvelser i emner som geotermi, CO2 lagring, råstoffer, geologi, Grønlands indlandsis, grundvand, kystdynamik m.m. Udviklet til udskolingen, men også brugtbart på gymnasialt niveau.

Ice-2-ice
Materialeplatform med tekster og videoer om forandringer i Arktis, fx god til helt nye klimadata fra NASA. Vælg “Tema” fra hovedmenuen.

Adgang til data

GIS-værktøjer og kortlag
Oversigt over hvilket GIS-værktøj man kan bruge hvis man eksempelvis skal lave en blue-spot analyse eller finde et detaljeret jordbundskort osv. SØG med “cmd+f”

Lynintroduktion til brug af EO-browser (fil)
EO browser er et nyttigt værktøj der relativt simpelt (og uden login) kan vise og sammenligne satellitbilleder, eksempelvis NDVI (vegetationsindex), false color og moisture index. Benyt fx til at lave tidsserier og undersøge tørke, gletsjertilbagetrækning, luftforurening før og efter corona-epidemien, ødelæggelser fra skovbrande osv.
EO-browser øvelser 2021 (fil)
EO-browser: Øvelser med Urban varmeø (fil)
EO-browser: Statistisk undersøgelse af ITK og grønheden (NDVI) ved Bamako, Mali (fil)

DMI – Danmarks Meteorologiske Institut
DMI frisætter frem mod 2023 sine data om vejr, hav og klima. På dmi.dk findes desuden de brugervenlige værktøjer:
– DMI’s vejrarkiv. Historiske vejr og klimadata på by-niveau.
– DMI’s klimaatlas. Med nyttig information om udledningsscenarier og data bag klimamodellerne
– Der findes desuden små videoer om metoderne ved måling af vejrdata.

Windy.com
Kraftfuldt værktøj med et væld af muligheder for at undersøge vejr globalt – real time.

SkoleGIS: ArcGIS Online i din undervisning
Vejledninger til GIS-øvelser i ArcGIS Online, login ikke påkrævet. Problemstillinger bl.a.: Hvor skal din vindmølle stå? Er det farligt at bo ved jordens pladegrænser? Hvor hurtigt smelter Grønlands gletsjere? Danske byer: Hvad sker der når havet stiger? Hvor findes der nitrat i vores vandboringer? Har danskere ens levevilkår? Hvordan skal Danmarks kyster beskyttes? Er affald et problem eller en ressource?

Virksomhedsbesøg og karrierelæring

DA: Åben Virksomhed
Kontaktoplysninger til mange relevante virksomheder. Fx plast-virksomheder.

Hvad er en geograf?
Gode små videoer om geografistudiet.

Tekcases til gymnasier
Samfundsrelevante virksomhedscases, organiseret af Naturvidenskabernes Hus.

Podcast og virtuel undervisning

Oversigt over geofaglige podcasts.

Generelle videoresurser

Restudy: Geografi
Restudy tilbyder videoer om en række kernestofområder, godt til opsummering eller flipped classroom. Tjenesten er gratis med uni-login.

Underground Channel
Små geovidenskabelige film udgivet af Geocenter Danmark. Filmene kan være svære at få overblik over, men er alle på dansk trods engelske titler.

Kahoot-samling
60 kahoot-quizzer i diverse emner. Log ind og søg på RKSGEO.

Geografiske cases

Færøerne (fil)
Materialesamling om Færøernes geologi. Se også Geologisk kort over Færøerne

Grønland og Arktis:

Undervisningsmateriale til filmen Into the Ice (2022), 85 min. (fil)
Filmen og undervisningsmaterialet skal give eleverne en dybere forståelse for det klimavidenskabelige forskningsarbejde og større indsigt i: Arbejdsmetoder, resultater, Indlandsisens betydning og betydningen af den globale opvarmning.

Ice frontiers: Grønlands gletsjere
I denne øvelse opmåles tilbagetrækning af Grønlands gletsjere med historiske satellitbilleder, tilrettelagt af Statens Naturhistoriske Museum.

Zackenberg
Undervisningsportal med Zackenberg i Østgrønland som case. Siden indeholder tekst og data til øvelser om klimamålinger foretaget i Zackenberg.

Virtuel Galathea 3
Undervisningmateriale målrettet naturgeografi baseret på resultaterne fra Galathea 3 ekspeditionen.

Norden i skolen
Videoer og opgaver om problemstillinger med tilknytning til Grønland og Arktis. Herunder “Hvem skal eje Nordpolen” og “Hvordan påvirker klimaændringerne lokalbefolkningen i Grønland”. Til hvert område er der artikler på både dansk, svensk og norsk og det er interessant at se, hvordan de øvrige nordiske lande forholder sig til udviklingen i Arktis.

Bæredygtighed/FN’s Verdensmål

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling
Undervisningsmateriale udviklet for FN m.fl.

Computerspil i undervisningen – 3rd world farmer
Gratis dansk spil med lærerark og elevvejledning samt tilhørende teori om bæredygtige levebrødsstrategier. Guf for elever!

Our World in Data
Omfangsrig vidensbank om globale problemstillinger – illustreret i kort og grafer. Se eksempelvis temasider om landbrug, forurening, plastik, rent vand, sundhed, energi og arealanvendelse (se under “Articles by topic” eller benyt søgefeltet). Se også Sustainable Development Goals Tracker specifikt tilegnet FN’s Verdensmål.

Brætspil: Verdensmål på spil
Billigt brætspil til undervisningen i FN’s Verdensmål – med tilhørende app. Klik her for en udgave der er tilpasset virtuel undervisning (fil)

Verdensmålene og naturgeografifaget
En lille sæt-kryds øvelse om FN’s verdensmål i relation til geografifaget.

Plakat om geofagene (fil)
I januar 2021 modtog alle gymnasier i Danmark et eksemplar af Geografilærerforeningen. Skriv til foreningen for et fysisk eksemplar, eller se her.

Simulering af variable i luftkvalitet/luftforurening
Elever kan selv ‘skrue på’ variable med betydning for luftkvaliteten i storbyer.

Energi

Øvelser med energi og grøn omstilling (fil)
En samling af øvelser og præsentationer om energiformer og energi.

Energistatistik, Energistyrelsen
Vælg fx ‘Månedlig og årlig energistatistik’ og derefter ‘Præsentation – Energistatistik 2020

Geologi, geomorfologi og landskaber

Materialesamling om pladetektonik og vulkanisme
Bl.a. den store powerpoint fra Geocenters GeoCase om pladetektonik mv. (materialet og ekstramateriale ligger desuden frit tilgængeligt på geocase.dk)

Materialesamling om istidslandskaber
Med temaordene: geomorfologi, glacialmorfologi, kvartærgeologi.

Øvelsesvejledning: Drivkræfter i pladetektonikken
Formålet med forsøget er, at bestemme massefylden af forskellige af Jordens mest karakteristiske bjergarter og sætte dem i relation til den pladetektoniske model.

Øvelsesvejledning: Bestemmelse af fire jordskælvs epicenter og styrke (fil)
Fire cases med bestemmelse af epicenter på gammeldags manér: med passer.

Øvelsesvejledning: Epicentre og jordskælvsdata
Øvelsen anvender websitet IRIS’s undervisningsunivers med data fra seneste jordskælv, hvor mange lektioner på engelsk bare ligger og venter på at blive didaktiseret til danske elever.

Seismik: Jordskælv eller atombombe?
Øvelse: Har Nordkorea prøvesprængt en brintbombe? (fil)
Video: Seismisk forskel på jordskælv og bombesprængninger

Geologisk tidsskala og datering (fil)
Øvelser med EarthViewer og illustration af geologisk tid med toiletpapir.

Videoer om istidslandskaber
Youtubekanal med små undervisningsrettede videoer. Af Mads Bangsø.

DRs små videoer om istidslandskaber målrettet udskolingen.

Glaciale landskaber og deres karakteristika
På EMU’en. Et forløb om istidslandskaber. Materialet er leveret af fagkonsulenten som supplement til vejledningen for faget.

Datering via OSL-metoden (fil)
Tekst fra Geoviden 3, 2017 om OSL-metoden.

Hydrologi

Materialesamling om hydrologi, jordvand, overfladevand, grundvand.
Powerpoints og øvelse med potentialekort og ækvidistancer.

Vandet i jorden – Drikkevandet i Danmark og Grønland, 2018 (fil)
Undervisningsbog udgivet af Geografilærerforeningen.

Øvelsesvejledning: Feltarbejde – undersøgelse af et vandløb (fil)
Vandføring, sedimentbestemmelse/kornstørrelsesfordeling (rulletest) og næringsstofindhold

Oversigt over vandkonflikter
Kort over globale vandkonflikter.

Kartografi

Kortøvelser (fil)
Små kortøvelser i Jordens gradnet samt kurvetegning.

Klimatologi og klimaændringer

Se samlingen af klimatilpasningskort her.

Iskerner og fortidens klima
Undervisningsportal med fokus på klimaindikatorer og iskerneanalyse (i Excel) fra (Ant)arktis. Udviklet af Philip Kruse Jakobsen. Se også disse temperaturdata, koblet til Milankovich-cykler.
Se desuden en masse spændende materiale og forskervideoer på Niels Bohr Instituttets temaside, og på Center for Is og Klima tager de også imod både fysiske og virtuelle besøg.

Materialesamling om klimatologi
Bl.a. den store klima-powerpoint fra Geocenters GeoCase om klima, klimaarkiver, klimaindikatorer, datering, øvelse med bladformer m.m. (materialet og ekstramateriale ligger desuden frit tilgængeligt på geocase.dk)

Film fra DMI om klima
Fire gode film med titlerne Drivhuseffekten, Fremtidens klima, Klimamodeller og Klog på klima.

Fem videoer om klimaforandringer
Youtube-playlist i fem dele om klimaforandringer. Af Philip Kruse Jacobsen
DEL 1 – Problemet: Hvad har vi målt?, DEL 2 – Drivhuseffekten og Jordens strålingsbalance, DEL 3 – Naturlige variationer og forcerede ændringer, DEL 4 – Klimamodeller og rekonstruktion af historiske målinger, DEL 5 – Klimascenarier og konsekvenser
.

Klimaskeptikere (fil)
Omfangsrig præsentation omhandlende argumenter fra “klimaskeptikere”.

Øvelsesvejledning: Undersøgelse af strålingsbalancen (fil)
Bestemmelse af den aktuelle strålingsbalance med pyranometer og IR-termometer.

Samling af links til animationer, videoer og simuleringer
Strålingsbalance, drivhuseffekt, årstider, nedbør, cykloner, tsunami, geologi.

Simulering af orkan/tropisk cyklon
Med kortlag: Befolkning, nedbør, oversvømmelser, havtemperatur.

Kystmorfologi

Materialesamling om kysttyper og klitlandskabet

Ideer til sårbarhedsanalyse (fil)
Oversvømmelsesrisiko, ekstrem højvandsstand, arealanvendelse, planlægning og klimarobuste løsninger m.m.

Landbrug og jordbund

Danmarks jordbund – passer vi på den? (fil)
Et case-baseret undervisningsmateriale om jordforurening. Udgivet af Videncenter for jordforurening og geografilærerforeningen.

Øvelsesvejledning: Jordbundsundersøgelse, pølletest (fil)
Hurtig og simpel jordbundsundersøgelse til bestemmelse af jordens tekstur og kornstørrelsesfordeling.

Råstoffer

Mineralske råstoffer, bæredygtighed og innovation. Af: Troels Kullberg, Per Kalvig & Matilde Rink Jørgensen, MiMa, 2020.
Nyt og omfangsrigt undervisningsmateriale udgivet af Videnscenter for Mineralske råstoffer og Materialer. Arbejdsark skulle være på vej.

Geografilærerforeningens egne udgivelser

Vandet i jorden – Drikkevandet i Danmark og Grønland, 2018 (fil)

Danmarks jordbund – passer vi på den? (fil)
Et case-baseret undervisningsmateriale om jordforurening. Udgivet af Videncenter for jordforurening og Geografilærerforeningen.

Kemien i geofagene, 2018 (fil)
Materialet er især målrettet Geovidenskab A, men eksemplerne er også brugbare i naturgeografi B og C, til naturvidenskabeligt grundforløb og i den naturvidenskabelige faggruppe.

Klik her for at komme til kortdatasamlingen med nøgleordene:
klimapåvirkning fra nedbør, vandløb, grundvand og hav, kystbeskyttelse, vandskel, vandplaner, oplande, kloakering, naturtyper, NATURA 2000, fredninger, jordforurening, jordartskort, højdekurver, Bluespot, havspejlsstigninger, grundvand, befæstelsesgrad, hydraulisk ledningsevne, terrænkort, skyggekort, historiske baggrundskort, ekstremnedbør, klimatilpasning og arealanvendelse, grundvandskort, landhævning og -sætning, oversvømmelseskort, kystbeskyttelsesanlæg, bølgedata og kortlægning af farer for erosion, oversvømmelse, havvand på land, PLASK (vurdering af samfundsøkonomiske gevinst ved klimatilpasning), klimaklart landbrug, jordbund, miljøGIS, naturbeskyttelse, fredninger, planlægning, arealdrift, jagtsæson, nationalparker, fuglebeskyttelse, habitatområder, ramsarområder, fredskov, strandbeskyttelse, stormfald, arealanvendelse, naturtyper, skovtyper, geologiske interesser, nationalparker, kystlandskaber, friluftskort, skovstier, cykelstier, støjkort, støjforurening fra jernbaner, lufthavne og veje, fiskeri, garn, fredet havbund, historiske kort, skråfotos, flyfotos, satellitbilleder, NDVI (vegetationsindex), false color og moisture index, tørke, gletsjertilbagetrækning, luftforurening før og efter corona-epidemien, skovbrande, socioøkonomiske kort, sundhed, middellevetid, indkomst, levetid mv.