Materialebank

NB: Søg i materialerne med cmd+f eller ctrl+f

Har du fundet fejl, døde links eller utilsigtet brud på ophavsrettighed, skriv til mu@orgd.dk. Hvis du har materiale du vil dele, læs mere her. Alle grafer, figurer m.m. skal være copyrightclearet for at ligge på hjemmesiden.

Indhold på denne side

GENERELT
– Hele forløb
– Andre materialesamlinger
– Adgang til data
– Podcast og virtuel undervisning
– Generelle videoresurser
– Geografiske cases
– Karrierelæring

EMNER
– Bæredygtighed/FN’s Verdensmål
– Energi
– Geologi, geomorfologi og landskaber
– Hydrologi
– Kartografi
– Klimatologi og klimaændringer
– Kystmorfologi
– Landbrug og jordbund
– Råstoffer
– Geografilærerforeningens egne udgivelser


Hele forløb

Startpakken for nye lærere
Otte forløb der samlet udgør et forslag til et helt års undervisning i geografi. Til hvert forløb hører en forløbsbeskrivelse med tidsplan, materialer mv. Primært er naturgeografi.gyldendal.dk benyttet som grundbog. Materialesamling af Mikkel Røjle Bruun.

Globale bønner, lokale bønder
Forløb om kaffeproduktion, komplet med kaffesmagning og besøg på risteri.

Andre materialesamlinger

Materialesamling fra kurset: “Geografi i laboratoriet og i felten”
Et stort antal øvelsesvejledninger samlet i forbindelse med de populære kurser afholdt 2017-2019.

Materialesamling fra kurset “Naturgeografi i felten, rapportøvelser”
Diverse øvelsesvejledninger. Se en indholdsfortegnelse her.

Laboratoriekursus KVUC og feltarbejde i Køge Bugt
Ni øvelserunder overskriften “På jagt efter naturens processer i Køge Bugtområdet”

Laboratoriekursus 2020 for onlinekursister, KVUC
12 rappportøvelser.

Geocase fra GeoCenter
Undervisningsmateriale til de fem kufferter: Grundvand, Oliegeologi, Klima, Pladetektonik/Vulkanisme, Jordbund.

Junior-geologerne
Materialeplatform med lektioner og øvelser i emner som geotermi, CO2 lagring, råstoffer, geologi, Grønlands indlandsis, grundvand, kystdynamik m.m. Udviklet til udskolingen, men også brugtbart på gymnasialt niveau.

Adgang til data

GIS-værktøjer og kortlag
Oversigt over hvilket GIS-værktøj man kan bruge hvis man eksempelvis skal lave en blue-spot analyse eller finde et detaljeret jordbundskort osv.

Lynintroduktion til brug af EO-browser
EO browser er et nyttigt værktøj der relativt simpelt (og uden login) kan vise og sammenligne satellitbilleder, eksempelvis NDVI (vegetationsindex), false color og moisture index. Benyt fx til at lave tidsserier og undersøge tørke, gletsjertilbagetrækning, luftforurening før og efter corona-epidemien, ødelæggelser fra skovbrande osv.

DMI – Danmarks Meteorologiske Institut
DMI frisætter frem mod 2023 sine data om vejr, hav og klima. På dmi.dk findes desuden de brugervenlige værktøjer:
– DMI’s vejrarkiv. Historiske vejr og klimadata på by-niveau.
– DMI’s klimaatlas. Med nyttig information om udledningsscenarier og data bag klimamodellerne
– Der findes desuden små videoer om metoderne ved måling af vejrdata.

Windy.com
Kraftfuldt værktøj med et væld af muligheder for at undersøge vejr globalt – real time.

SkoleGIS: ArcGIS Online i din undervisning
Vejledninger til GIS-øvelser i ArcGIS Online, login ikke påkrævet. Problemstillinger bl.a.: Hvor skal din vindmølle stå? Er det farligt at bo ved jordens pladegrænser? Hvor hurtigt smelter Grønlands gletsjere? Danske byer: Hvad sker der når havet stiger? Hvor findes der nitrat i vores vandboringer? Har danskere ens levevilkår? Hvordan skal Danmarks kyster beskyttes? Er affald et problem eller en ressource?

Podcast og virtuel undervisning

Oversigt over geofaglige podcasts.

Generelle videoresurser

Restudy: Geografi
Restudy tilbyder videoer om en række kernestofområder, godt til opsummering eller flipped classroom. Tjenesten er gratis med uni-login.

Underground Channel
Små geovidenskabelige film udgivet af Geocenter Danmark. Filmene kan være svære at få overblik over, men er alle på dansk trods engelske titler.

Kahoot-samling
60 kahoot-quizzer i diverse emner. Log ind og søg på RKSGEO.

Geografiske cases

Færøerne
Materialesamling om Færøernes geologi. Se også Geologisk kort over Færøerne

Grønland og Arktis:

Ice frontiers: Grønlands gletsjere
I denne øvelse opmåles tilbagetrækning af Grønlands gletsjere med historiske satellitbilleder, tilrettelagt af Statens Naturhistoriske Museum.

Norden i skolen
Videoer og opgaver om problemstillinger med tilknytning til Grønland og Arktis. Herunder “Hvem skal eje Nordpolen” og “Hvordan påvirker klimaændringerne lokalbefolkningen i Grønland”. Til hvert område er der artikler på både dansk, svensk og norsk og det er interessant at se, hvordan de øvrige nordiske lande forholder sig til udviklingen i Arktis.

Karrierelæring

Hvad er en geograf?
Gode små videoer om geografistudiet.

DA: Åben Virksomhed
Ingen færdige forløb rettet specifikt mod geografi, men kontaktoplysninger til mange relevante virksomheder.

Bæredygtighed/FN’s Verdensmål

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling
Undervisningsmateriale udviklet for FN m.fl.

Our World in Data
Omfangsrig vidensbank om globale problemstillinger – illustreret i kort og grafer. Se eksempelvis temasider om landbrug, forurening, plastik, rent vand, sundhed, energi og arealanvendelse (se under “Articles by topic” eller benyt søgefeltet). Se også Sustainable Development Goals Tracker specifikt tilegnet FN’s Verdensmål.

Brætspil: Verdensmål på spil
Billigt brætspil til undervisningen i FN’s Verdensmål – med tilhørende app. Klik her for en udgave der er tilpasset virtuel undervisning

Verdensmålene og naturgeografifaget
En lille sæt-kryds øvelse om FN’s verdensmål i relation til geografifaget.

Plakat om geofagene
I januar 2021 modtog alle gymnasier i Danmark et eksemplar af Geografilærerforeningen. Skriv til foreningen for et fysisk eksemplar, eller se https://www.geolsoc.org.uk/Posters.

Energi

Energistatistik, Energistyrelsen
Se også energistyrelsens hjemmeside.

Geologi, geomorfologi og landskaber

Materialesamling om pladetektonik og vulkanisme
Bl.a. den store powerpoint fra Geocenters GeoCase om pladetektonik mv. (materialet og ekstramateriale ligger desuden frit tilgængeligt på geocase.dk)

Materialesamling om istidslandskaber
Med temaordene: geomorfologi, glacialmorfologi, kvartærgeologi.

Øvelsesvejledning: Drivkræfter i pladetektonikken
Formålet med forsøget er, at bestemme massefylden af forskellige af Jordens mest karakteristiske bjergarter og sætte dem i relation til den pladetektoniske model.

Øvelsesvejledning: Bestemmelse af fire jordskælvs epicenter og styrke
Fire cases med bestemmelse af epicenter på gammeldags manér: med passer.

Videoer om istidslandskaber
Youtubekanal med små undervisningsrettede videoer. Af Mads Bangsø.

Datering via OSL-metoden
Tekst fra Geoviden 3, 2017 om OSL-metoden.

Hydrologi

Materialesamling om hydrologi, jordvand, overfladevand, grundvand.
Powerpoints og øvelse med potentialekort og ækvidistancer.

Vandet i jorden – Drikkevandet i Danmark og Grønland, 2018
Undervisningsbog udgivet af Geografilærerforeningen.

Øvelsesvejledning: Feltarbejde – undersøgelse af et vandløb
Vandføring, sedimentbestemmelse/kornstørrelsesfordeling (rulletest) og næringsstofindhold

Kartografi

Kortøvelser
Små kortøvelser i Jordens gradnet samt kurvetegning.

Klimatologi og klimaændringer

Se samlingen af klimatilpasningskort her.

Iskerne og fortidens klima
Undervisningsportal med fokus på klimaindikatorer og iskerneanalyse (i Excel). Udviklet af Philip Kruse Jakobsen.

Materialesamling om klimatologi
Bl.a. den store klima-powerpoint fra Geocenters GeoCase om klima, klimaarkiver, klimaindikatorer, datering, øvelse med bladformer m.m. (materialet og ekstramateriale ligger desuden frit tilgængeligt på geocase.dk)

Film fra DMI om klima
Fire film med titlerne Drivhuseffekten, Fremtidens klima, Klimamodeller og Klog på klima.

Fem videoer om klimaforandringer
Youtube-playlist i fem dele om klimaforandringer. Af Philip Kruse Jacobsen
DEL 1 – Problemet: Hvad har vi målt?, DEL 2 – Drivhuseffekten og Jordens strålingsbalance, DEL 3 – Naturlige variationer og forcerede ændringer, DEL 4 – Klimamodeller og rekonstruktion af historiske målinger, DEL 5 – Klimascenarier og konsekvenser
.

Zackenberg
Undervisningsportal med Zackenberg i Østgrønland som case. Siden indeholder tekst og data til øvelser om klimamålinger foretaget i Zackenberg.

Klimaskeptikere
Omfangsrig præsentation omhandlende argumenter fra “klimaskeptikere”.

Øvelsesvejledning: Undersøgelse af strålingsbalancen
Bestemmelse af den aktuelle strålingsbalance med pyranometer og IR-termometer.

Kystmorfologi

Materialesamling om kysttyper og klitlandskabet

Ideer til sårbarhedsanalyse
Oversvømmelsesrisiko, ekstrem højvandsstand, arealanvendelse, planlægning og klimarobuste løsninger m.m.

Landbrug og jordbund

Danmarks jordbund – passer vi på den?
Et case-baseret undervisningsmateriale om jordforurening. Udgivet af Videncenter for jordforurening og geografilærerforeningen.

Øvelsesvejledning: Jordbundsundersøgelse, pølletest
Hurtig og simpel jordbundsundersøgelse til bestemmelse af jordens tekstur og kornstørrelsesfordeling.

Råstoffer

Mineralske råstoffer, bæredygtighed og innovation. Af: Troels Kullberg, Per Kalvig & Matilde Rink Jørgensen, MiMa, 2020.
Nyt og omfangsrigt undervisningsmateriale udgivet af Videnscenter for Mineralske råstoffer og Materialer. Arbejdsark skulle være på vej.

Geografilærerforeningens egne udgivelser

Vandet i jorden – Drikkevandet i Danmark og Grønland, 2018

Danmarks jordbund – passer vi på den?
Et case-baseret undervisningsmateriale om jordforurening. Udgivet af Videncenter for jordforurening og Geografilærerforeningen.

Kemien i geofagene, 2018
Materialet er især målrettet Geovidenskab A, men eksemplerne er også brugbare i naturgeografi B og C, til naturvidenskabeligt grundforløb og i den naturvidenskabelige faggruppe.

Klik her for at komme til kortdatasamlingen med nøgleordene:
klimapåvirkning fra nedbør, vandløb, grundvand og hav, kystbeskyttelse, vandskel, vandplaner, oplande, kloakering, naturtyper, NATURA 2000, fredninger, jordforurening, jordartskort, højdekurver, Bluespot, havspejlsstigninger, grundvand, befæstelsesgrad, hydraulisk ledningsevne, terrænkort, skyggekort, historiske baggrundskort, ekstremnedbør, klimatilpasning og arealanvendelse, grundvandskort, landhævning og -sætning, oversvømmelseskort, havvand på land, PLASK (vurdering af samfundsøkonomiske gevinst ved klimatilpasning), klimaklart landbrug, jordbund, miljøGIS, naturbeskyttelse, fredninger, planlægning, arealdrift, jagtsæson, nationalparker, fuglebeskyttelse, habitatområder, ramsarområder, fredskov, strandbeskyttelse, stormfald, arealanvendelse, naturtyper, skovtyper, geologiske interesser, nationalparker, kystlandskaber, friluftskort, skovstier, cykelstier, støjkort, støjforurening fra jernbaner, lufthavne og veje, fiskeri, garn, fredet havbund, historiske kort, skråfotos, flyfotos, satellitbilleder, NDVI (vegetationsindex), false color og moisture index, tørke, gletsjertilbagetrækning, luftforurening før og efter corona-epidemien, skovbrande osv.