SRP og metode

Artikler om metode:

‘Metoder i naturgeografi’ af Philip Kruse Jacobsen, GeoNyt 97, 2019, s. 11-19

‘SRP og naturgeografi’ af Jan Winther Jørgensen, GeoNyt 98, 2019, s. 14-16

De fire naturgeografiske analysetraditioner og metoder

SRP-opgaveformuleringer

Hjælp til med at udvide materialebanken: Send dine gode opgaveformuleringer og eventuelle bilag til Rasmus Munch på mu@orgd.dk. Bidrag er anonyme.

Naturgeografi C, engelsk A

  • Redegør for klimaforandringerne, der finder sted i disse år. Forklar hvordan menneskers aktivitet er/kan være medvirkende årsag til klimaændringerne. Inddrag bilag 1 (Keelingkurven: Atmosfærens indhold af CO2 målt ved Mauna Loa Observatoriet, Hawaii.) og bilag 2 (kulstofkredsløbet).
  • Analyser uddrag af selvvalgte taler af Præsident Donald J. Trump og TED talk af James Hansen (”Why I must speak out about climate change”) med henblik på deres argumentationsformer og retoriske virkemidler i forhold til klimaspørgsmålet. 
  • Diskuter, med afsæt i analyserne, om Præsident Donald J. Trumps og James Hansens argumenter stemmer overens med videnskabelige beviser.

Naturgeografi B, Samfundsfag A

  • Redegør kort for den diplomatiske situation mellem Danmark og USA vedrørende ønsket om at købe Grønland.
  • Analyser dernæst mulige årsager til USA’s interesse i Grønland med inddragelse af IP-teorier samt geopolitik, med fokus på hvilke motiver der driver staters adfærd.
  • Redegør kort for forekomster af mineralske råstoffer i Grønland, herunder eksisterende minedrift. Analyser herefter afsmeltningen af indlandsisen med henblik på at forstå hvordan tilgængeligheden af mineralske råstoffer i Grønland ændrer sig. Analysen skal baseres på naturgeografiske metoder og du skal inddrage relevant datamateriale.
  • Diskuter hvilken betydning de mineralske råstoffer i Grønland kan få i fremtiden samt hvilken betydning Grønland har i det internationale samfund i dag. Inddrag viden om forsyningssikkerhed af råstoffer, geopolitik og international politik samt anden relevant viden og materiale.
  • Evt bilag.