SRP

‘SRP og naturgeografi’ af Jan Winther Jørgensen, GeoNyt 98, 2019, s. 14-16 (fil)
Artikel om SRP og metoder.

Ide-katalog med udgangspunkt i Geovidenskab A (fil)
Af Philip Kruse Jakobsen. Se mere her.

SRP-opgaveformuleringer

SRP-banken er mangelfuld! Hjælp til med at udvide materialebanken ved at sende dine gode opgaveformuleringer og eventuelle bilag til mu@orgd.dk. Læg gerne op til brug af naturgeografisk metode med inddragelse af datasæt, satellitbilleder eller lignende. Bidrag er anonyme.

Se løse ideer til fagkombinationer nederst på siden.

Se et SRP-opgavebibliotek her, samlet til regionalmøde Nordjylland 2023.

Samfundsfag A og Naturgeografi B

 • Redegør for hvad der ligger til grund for den stigende interesse for området ved Arktis og undersøg hvilke aktører der har interesserer i området.  Undersøg i den forbindelse hvilke råstoffer der findes i Arktis, specielt i undergrunden under Det arktiske Hav, og hvor godt mængden af disse er bestemt.
 • Gør rede for de geologiske forhold, og for de argumenter der bruges af Danmark og andre arktiske lande i forbindelse med internationale forhandlinger om grænsedragning i Arktis. Forklar den rolle som kontinentalsoklen og den geologiske struktur Lomonosov-ryggen spiller.
 • Diskuter hvorvidt de geopolitiske uenigheder omkring Arktis kan løses, herunder hvorledes Danmark bedst muligt kan pleje sine udenrigspolitiske interesser og relationer i området ved Arktis. 
 • Inddrag samfundsfaglige begreber og teori i besvarelsen.

Engelsk A og Naturgeografi B

 • Gør rede for begrebet ’tipping points’ i forbindelse med pludselige klimaforandringer. Kom her ind på forbindelsen mellem menneskeskabte drivhuseffekter og klimaforandringer. Undersøg endvidere hvordan ændringer i den termohaline cirkulation i det nordlige Atlanterhav kan påvirke temperaturerne på den nordlige halvkugle. 
 • Analysér og fortolk Roland Emmerichs spillefilm The Day After Tomorrow (2004), med et særligt fokus på hvordan filmen gennem filmtekniske virkemidler fremstiller indlandsisens afsmeltning og efterfølgende klimaforandringer globalt og virkninger på miljøet i USA. Kom endvidere ind på hvorvidt filmens genre som dystopisk katastrofefilm har en betydning for filmens budskab.
 • I forlængelse af ovenstående, og under inddragelse af selvvalgt, relevant materiale samt IPCCs fremtidsscenarier (bilag 1), diskutér hvorvidt filmens fremstilling af ’tipping points’ og klimaforandringer er realistisk. Slutteligt ønskes der en kort diskussion og vurdering af hvorvidt man kan begrænse menneskeskabte klimaforandringer og deres konsekvenser.

Bilag 1: IPCC Working Group I (WGI). ”IPCC WGI Interactive Atlas”. 27. September 2021. Website: https://interactive-atlas.ipcc.ch/ 


Samfundsfag A og Naturgeografi B
Japans udfordringer

 • Redegør for centrale træk ved det japanske samfund med særlig fokus på naturgrundlag, kultur, kønsforskelle, erhvervsliv og økonomi/velfærdsstat.
 • Redegør for den demografiske udvikling som Japan har gennemgået siden 2. verdenskrig og for fremskrivninger af befolkningens størrelse og sammensætning frem mod slutningen af dette århundrede. Kom ind på hvilke parametre der tages højde for i fremskrivninger af befolkningsudvikling.
 • Undersøg hvilke økonomiske og velfærdsmæssige udfordringer Japan står overfor. Kom i den forbindelse ind på det japanske arbejdsmarked.
 • Diskuter hvordan Japan kan imødekomme og løse de befolkningsmæssige og økonomiske udfordringer landet står overfor.

Naturgeofrafi B og Engelsk A
Håndtering af skovbrande i Australien

 • Redegør for hvordan det er muligt at kortlægge skovbrande via satellit.
 • Undersøg med inddragelse af selvvalgte geovidenskabelige data: Hvorfor skovbrande i Australien 2019-2020 udviklede sig så alvorligt. 
 • Analyser og fortolk Darcy Prendergasts digt ”Tomorrow’s On Fire”, samt selvvalgt engelsksproget tekst med særlig fokus på tema, sprogbrug og virkemidler.
 • Vurder perspektiverne for Australiens håndtering af skovbrande i fremtiden. Inddrag bilag x og xx.

Naturgeografi C, engelsk A

 • Redegør for klimaforandringerne, der finder sted i disse år. Forklar hvordan menneskers aktivitet er/kan være medvirkende årsag til klimaændringerne. Inddrag bilag 1 (Keelingkurven: Atmosfærens indhold af CO2 målt ved Mauna Loa Observatoriet, Hawaii.) og bilag 2 (kulstofkredsløbet).
 • Analyser uddrag af selvvalgte taler af Præsident Donald J. Trump og TED talk af James Hansen (”Why I must speak out about climate change”) med henblik på deres argumentationsformer og retoriske virkemidler i forhold til klimaspørgsmålet. 
 • Diskuter, med afsæt i analyserne, om Præsident Donald J. Trumps og James Hansens argumenter stemmer overens med videnskabelige beviser.

Naturgeografi B, Samfundsfag A
Skal Grønland sælges?

 • Redegør kort for den diplomatiske situation mellem Danmark og USA vedrørende ønsket om at købe Grønland.
 • Analyser dernæst mulige årsager til USA’s interesse i Grønland med inddragelse af IP-teorier samt geopolitik, med fokus på hvilke motiver der driver staters adfærd.
 • Redegør kort for forekomster af mineralske råstoffer i Grønland, herunder eksisterende minedrift. Analyser herefter afsmeltningen af indlandsisen med henblik på at forstå hvordan tilgængeligheden af mineralske råstoffer i Grønland ændrer sig. Analysen skal baseres på naturgeografiske metoder og du skal inddrage relevant datamateriale.
 • Diskuter hvilken betydning de mineralske råstoffer i Grønland kan få i fremtiden samt hvilken betydning Grønland har i det internationale samfund i dag. Inddrag viden om forsyningssikkerhed af råstoffer, geopolitik og international politik samt anden relevant viden og materiale.
 • Evt bilag.

Naturgeografi og Samfundsfag A
Orkanen Katrina (eller anden mere aktuel naturkatastrofe)

 • Redegør kort for hvordan orkanen Katrinas opståen.
 • Undersøg hvorfor New Orleans/Louisiana var særligt udsat i forbindelse med orkanen Katrina. Inddrag empirisk data.
 • Lav en undersøgelse af baggrunden for den vedvarende kritik af myndighederne i forbindelse med orkanen og den følgende genopbygning. Du skal selv inddrage relevante artikler og politisk teori. 
 • Diskuter slutteligt om myndighederne har haft det fornødne fokus på naturkatastrofer til fordel for terrorisme i USA og hvor fokus bør ligge i fremtiden.

Naturgeografi og Samfundsfag A
Danmark og Grønland

 • Redegør i korte træk for de centrale politiske og økonomiske interesser i diskussionen mellem Danmark og Grønland om retten til Grønlands undergrund de seneste 15-20 år. 
 • Undersøg naturgrundlaget for en udbygget mineindustri i Grønland samt problemstillinger knyttet til udvindingen af selvvalgte råstoffer. Vurder i relation hertil kort betydningen af klimaforandringer i forhold til problemstillingen. 
 • Diskuter og vurder betydningen af de potentelle ressourcer i den Grønlandske undergrund i forhold til et Grønlandsk ønske om selvstændighed, i det du opstiller et til to sandsynlige scenarier for forholdet mellem Danmark og Grønland i fremtiden.

Naturgeografi og Samfundsfag A
Klimaflygtninge i EU

 • Redegør kortfattet for begrebet klimaflygtning og kom ind på eventuelle udfordringer ved anvendelse af begrebet i praksis. 
 • Undersøg hvordan klimaforandringerne påvirker befolkningens levevilkår i en selvvalgt region. I undersøgelsen skal der også være en redegørelse for de naturgivne forhold med relevans for befolkningens levevilkår. 
 • Undersøg kortfattet og ved inddragelse af kvantitativ data immigrationen til Europa og Danmark de sidste cirka 5 år. 
 • Diskuter i hvilket omfang immigration udgør en sikkerhedstrussel for EU og specifikt Danmark, og vurder klimaforandringernes mulige betydning for sikkerhedsrisici i Danmark i dag og i fremtiden. Der skal i diskussionen og vurderingen inddrages relevant teori, empiri og overvejelser om FN ́s forskellige klimascenarier.

Naturgeografi og Samfundsfag A
Klimaflygtninge fra Somalia – Hvordan udfordres Somalia af klimaforandringer i disse år?

 • Der ønskes en definition på begrebet klimaforandringer og en kort redegørelse for begrebet klimaflygtning. Kom ind på eventuelle udfordringer ved anvendelse af begrebet klimaflygtning i praksis. 
 • Der ønskes en undersøgelse af de naturgivne forhold i Somalia med relevans for befolkningens levevilkår. Kom i den forbindelse ind på hvilke klimaforandringer Somalia rammes af. 
 • Desuden ønskes der en undersøgelse af, hvad der kan forklare de mange interne konflikter i Somalia i perioden 2000-2016. 
 • Endvidere ønskes der en diskussion af, hvorvidt det er klimaudfordringer og manglende adgang til livsnødvendige ressourcer som vand eller interne politiske og økonomiske problemer, som er årsag til de mange konflikter i Somalia. Vurder i den forbindelse hvad der kan gøres for at afhjælpe de udfordringer, som Somalia står over for. I forbindelse med diskussionen og vurderingen skal der inddrages viden om relevant international politisk teori og viden om fejlslagne stater (failed/fragile states). 

Naturgeografi og Samfundsfag A
Sahelregionen – Hvilke udfordringer står Sahel-regionen over for i disse år?”

 • Der ønskes en kort redegørelse for, hvad Sahel-regionen er for et geografisk område.
 • Herefter ønskes en undersøgelse af hvordan de naturgivne forhold påvirker befolkningens levevilkår i Sahel-regionen. Kom herunder ind på betydningen af klimaforandringer.
 • Dernæst ønskes en undersøgelse af en række af de udfordringer, som Sahel-regionen står over for i disse år, herunder hvorledes disse udfordringer kan påvirke livet for befolkningsgrupperne i regionen. Bilag 1:”The Sahel region: One region, many crisis”, skal inddrages i undersøgelsen
 • Desuden ønskes der en diskussion af mulige forebyggende løsninger, der kan nedbringe sårbarheden over for klimaforandringer i Sahel-regionen, herunder løsninger, der peger på regionens interne muligheder, og løsninger. Endeligt ønskes også en diskussion og vurdering af, hvilke konsekvenser det kan have for regionens omkringliggende lande og evt. for Europa, hvis det ikke lykkedes at håndtere en række af regionens udfordringer. I forbindelse med diskussionen og vurderingen skal der inddrages viden om internationale politiske teorier.

Naturgeografi og Samfundsfag A
Sahelregionen og klimaforandringer

 • Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ redegørelse for organisationer i International Politik, samt de involverede stater, som via COP-forhandlingerne forsøger at imødegå klimaændringerne. Relevant samfundsfaglig teori skal inddrages.
 • Herefter ønskes en undersøgelse af hvordan de naturgivne forhold påvirker befolkningens levevilkår i Sahel-regionen. Kom herunder ind på betydningen af klimaforandringer.
 • Dernæst ønskes en analyse af selvvalgte kilder omhandlende en eller flere konkrete cases, som illustrerer konkrete konsekvenser af klimaforandringerne. Relevant samfundsfaglig teori skal inddrages.
 • Diskutér mulige forebyggende løsninger, der kan nedbringe sårbarheden over for klimaforandringer i Sahel-regionen, herunder løsninger, der peger på regionens interne muligheder og løsninger. Relevant samfundsfaglig teori og vedlagte artikel skal inddrages (Bilag 1:”The Sahel region: One region, many crisis).

Naturgeografi og Samfundsfag A
USA’s interesser i Mellemøsten

 • Der ønskes en kort redegørelse for særlige kendetegn ved USA’s sikkerheds- og udenrigspolitik. 
 • Herefter ønskes en undersøgelse af regionens oliereserver, herunder et overblik over oliereservernes geografiske beliggenhed og perspektiver på fremtidig olieproduktion. Inddrag bilag: ”Oil Reserves Middle East”. 
 • Dernæst ønskes en undersøgelse af, hvorfor USA har erklæret Mellemøsten og særligt Irak, som et regionalt interesseområde i deres sikkerheds- og udenrigspolitik. 
 • Endvidere ønskes en diskussion af, hvad der kan forklare USA’s fortsatte militære tilstedeværelse i Irak og en vurdering af, hvorvidt fund af oliereserver andre steder i verden, vil have betydning for den amerikanske tilstedeværelse i Irak. Diskuter yderligere hvilken betydning USA’s engagement i særligt Irak har af konsekvenser for USA’s fremadrettede position som supermagt i verden. I diskussionen skal indgå viden om internationale politiske teorier.


Naturgeografi og Samfundsfag A
Klimaforandringer: Hvorfor er det lykkedes Greta Thunberg at få klimaforandringer på den internationale politiske dagsorden?

 • Redegør for de klimaforandringer som FN ́s klimaorganisation, IPCC, fremhæver som de vigtigste og forklar, hvordan menneskets adfærd påvirker atmosfæren, og hvilke konsekvenser det kan have. 
 • Redegør for David Eastons model for det politiske system og for den form for politisk deltagelse, som Greta Thunberg er eksponent for. Forklar desuden, hvordan politiske krav fra det nationale niveau kan løftes til FN-niveau. 
 • Lav en diskursanalyse af Greta Thunbergs tale ved COP24 i Polen i 2018 (bilag 1), med henblik på at belyse de modsætningsforhold som Greta Thunberg fremhæver i talen.
 • Diskuter hvordan man kan gennemføre en grøn omstilling, og vurder hvilken rolle de unge har i omstillingen. 

Naturgeografi og Samfundsfag A
Vandressourcer: Hvilken rolle spiller vandressourcer i konflikten mellem Palæstina og Israel? 

 • Der ønskes en kort redegørelse for de vigtigste årsager til Israels invasion af Golanhøjderne i 1967, samt for Golanhøjdernes status i dag. Inddrag verdenssamfundets og udenlandske aktørers positioner i din redegørelse. 
 • Der ønskes en undersøgelse af naturgrundlaget for vandressourcerne i Israel og Palæstina med hensyn til klima, topografi og dele af vandets kredsløb, med særligt fokus på Jordanfloden. Undersøg desuden, hvordan vandet anvendes og fordeles mellem befolkningsgrupper i Israel. Inddrag empirisk materiale i din undersøgelse. 
 • Der ønskes en analyse af 1-2 selvvalgte tekster eller taler, med henblik på at belyse betydningen af vand i konflikten mellem Palæstina og Israel. 
 • Vurder, i hvilken grad vand indgår som sikkerhedspolitisk faktor i Israels sikkerhedspolitik.

Løse ideer

 • Engelske/amerikanske minesamfund/rustbæltet: Dannelse og afhængighed af kulresursen.
 • Rydning af regnskoven (Ng/SA, Ng/EN, Ng/SP)
 • El Ninos betydning for fiskeri (Ng/SA, Ng/SP)
 • Dansk fiskeri (Ng/SA, Ng/HI)
 • Diverse Tropiske Orkaner (Ng/SA, Ng/EN)
 • Jordskælv i Haiti sammenlignet med Japan (Ng/SA)
 • Oliepriser og begrænsede ressourcer (Ng/SA)
 • Energi- og klimapolitik (Ng/SA)
 • Kystbeskyttelse og lokalpolitik (Ng/SA)
 • Diverse dokumentar og filmanalyser (Ng/EN)
  • San Anderas, En ubekvemt sandhed, Martian, Volcano, Dantes Peak osv. 
 • Plastik i havene (Ng/SA, Ng/EN)
 • Engelsk-naturgeografi: 
  • Global opvarmning, 
  • kolonimagter (ex. Indien, landbrug, dæmning), 
  • Orkanen Katrina (konsekvenser for befolkning, regeringens håndtering), 
  • Kul, minedrift og arbejderkultur (evt. film ”The Full monty”) (England og USA)
  • Industrialiseringen 
 • Samfundsfag-naturgeografi
  • EU og landbrug
  • Oliedannelse, forekomst, oliekriser
  • Fossile brændstoffer, alternative energikilder, fordele, ulemper
  • I-lande/U-lande
  • Regeringens energiplan, vindmøller
  • Drivhuseffekt, global opvarmning, miljøpolitik (film: the day after tomorrow, Al Gores: “An inconvenient thruth”
  • Kampen om vand (grænsedragning, bygning af dæmninger, levevilkår, vandforurening…. 
 • Spansk-naturgeografi
  • Dyrkning af portvin 
  • Migration fra fattigt til rigt land (natur, klima, levevilkår osv.)
  • Minearbejdere i Sydamerika (mineraler, levevilkår osv.) 
  • Naturkatastrofer